Informační systém gymnázia tř. Kpt. Jaroše 14, Brno

Vážení návštěvníci,

ten­to in­for­mač­ní sy­s­tém byl vy­bu­do­ván pro­to, aby­chom zjed­no­du­ši­li, zry­chli­li a zkva­lit­ni­li vzá­jem­nou ko­mu­ni­ka­ci ve­de­ní ško­ly a pe­da­go­gic­ké­ho sbo­ru se stu­den­ty a je­jich ro­di­či.

Vstup je po­vol­en jen za­re­gi­s­tro­va­ným uži­va­te­lům. Re­gis­tra­ce všech no­vých stu­den­tů i je­jich od­po­věd­ných zá­stup­ců se pro­vá­dí au­to­ma­tic­ky na za­čát­ku škol­ní­ho ro­ku. Při­hla­šo­va­cí údaje pře­da­jí stu­den­tům je­jich tříd­ní uči­te­lé v tříd­nic­kých ho­di­nách. Od­po­věd­ným zá­stup­cům pře­da­jí při­hla­šo­va­cí údaje tříd­ní uči­te­lé na tříd­ních schůz­kách. Ty­to údaje si kaž­dý uži­va­tel mů­že po při­hlá­še­ní do sys­té­mu změ­nit.

Ce­lý sys­tém se stá­le vy­ví­jí a prů­běž­ně se při­způ­so­bu­je dal­ším po­tře­bám uži­va­te­lů. Ja­ké­ko­liv při­po­mín­ky za­sí­lej­te Mgr. Mar­ku Bla­ho­vi na ad­re­su marba@jaroska.cz.


In­for­mač­ní sys­tém byl vy­tvo­řen v rám­ci pi­lot­ních pro­jek­tů SIPVZ v le­tech 2005 a 2006. Hod­no­ti­cí zprá­va pro­jek­tu je ke sta­že­ní zde (.jpg, 210 kB).

ISG verze 2018-10-23-1, Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše (c) 2005-2019